Podsklad PSP Optima

mešani sklad, sklad skladov

PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje. Podsklad je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let. 

Stopnja tveganja

5. kategorija

Priporočljiva
doba varčevanja

5 let +

Vrsta sklada

mešani dinamični globalni sklad

Vrednost enot premoženja na dan 13.08.2018

VEP
(v EUR)
Sprememba
danes (%)
Sprememba
1 leto (%)
Sprememba
3 leta (%)
Sprememba
5 let (%)
PSP Optima 6,21 -0,38 9,85 12,80 38,35

Pregled vrednosti enot premoženja

Primerjava skladov

Podatki in značilnosti podsklada PSP OPTIMA

Naložbena politika in cilji

Naložbena politika

Podsklad sredstva nalaga v lastniške vrednostne papirje, v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, v delnice in v enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter v denar in v denarne ustreznike. Podsklad več kot 65 % sredstev nalaga v enote delniških ciljnih skladov brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.

Naložbeni cilji

Naložbeni cilj podsklada je kapitalska rast, dosežena predvsem s prejemki od naložb v druge (ciljne) investicijske sklade in z dobički iz naslova povečanja vrednosti enot premoženja in delnic ciljnih investicijskih skladov in se bo izkazovala v vrednosti enote premoženja sklada.

Osnovni podatki

Vrsta sklada: mešani dinamični globalni sklad

Vstopni stroški: največ 2,30 % od vrednosti investicijskega kupona

Izstopni stroški: največ 1,00 % od vrednosti investicijskega kupona, nad 5 let neprekinjenega imetništva v krovnem skladu: 0 %.

Najnižji znesek vplačila v podsklad: Vrednost ene enote premoženja, povečana za vstopne stroške.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa: Podsklad se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganja, ki pomeni višjo nihajnost vrednosti enote premoženja.

Dodatni podatki

Podatki o inv. kuponu:
ISIN koda: SI0021401268
Ticker kupona: PSKOP
Bloomberg ticker PSOPTIM:SV

Začetek poslovanja podsklada: 19.04.2006

Skrbniška banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Matična številka: 5822629004

Transakcijski račun: SI56 1010 0003 9064 514, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

Stroški

Administrativni stroški: cenik administrativnih stroškov

Upravljavska provizija: 1,20 %

Provizija za skrbniške storitve:
Najvišji znesek provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo hrambe sredstev podsklada, do katere je upravičen skrbnik, znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Najvišji odstotek provizije se lahko zniža z rastjo vsote čiste vrednosti sredstev podskladov Krovnega sklada PSP.

Celotni stroški poslovanja: 1,83 % (Arhiv)

Znižanje in oprostitev plačila vstopnih in izstopnih stroškov:

  • Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.
  • Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Prehod med podskladi

Prehod med podskladi krovnega sklada:
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50 % od vrednosti investicijskega kupona. Do treh prehodov letno se stroški prehoda ne zaračunajo.

Ostali podskladi

PSP Pika

PSP PIKA je mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Živa

PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Modra linija

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Podrobnosti