Podsklad PSP Modra linija

delniški sklad razvitih trgov

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je nastala s preoblikovanjem posebne investicijske družbe Modra linija, d.d., Koper, na podlagi 192/2 clena ZISDU, in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let. Zbrana sredstva podsklada PSP MODRA LINIJA so naložena predvsem v domače in tuje tržne delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje. 

Stopnja tveganja

5. kategorija

Priporočljiva
doba varčevanja

5 let +

Vrsta sklada

delniški globalni sklad razvitih trgov

Vrednost enot premoženja na dan 13.08.2018

VEP
(v EUR)
Sprememba
danes (%)
Sprememba
1 leto (%)
Sprememba
3 leta (%)
Sprememba
5 let (%)
PSP Modra linija 1,93 -0,47 11,07 11,10 29,32

Pregled vrednosti enot premoženja

Primerjava skladov

Podatki in značilnosti podsklada PSP Modra linija

Naložbena politika in cilji

Naložbena politika

Podsklad sredstva nalaga v lastniške vrednostne papirje, v dolžniške vrednostne papirje, v instrumente denarnega trga, v delnice in v enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denar in denarne ustreznike. Podsklad, najmanj 85 % sredstev nalaga v delnice ali v delnice in enote delniših ciljnih skladov, pri čemer ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov brez osredotočnja na eno držvo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80 %, naložbe v posamičo podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.

Naložbeni cilji

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, ki bo izvirala predvsem iz kapitalskih dobičkov in dividend ter deloma iz obresti, ob višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju, in se bo izkazovala v vrednosti enote premoženja sklada.

Osnovni podatki

Vrsta sklada: delniški globalni sklad razvitih trgov

Vstopni stroški: največ 2,30 % od vrednosti investicijskega kupona

Izstopni stroški: največ 1,00 % od vrednosti investicijskega kupona, nad 5 let neprekinjenega imetništva v krovnem skladu: 0 %.

Najnižji znesek vplačila v podsklad: Vrednost ene enote premoženja, povečana za vstopne stroške.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa: Podsklad se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganja, ki pomeni višjo nihajnost vrednosti enote premoženja.

Dodatni podatki

Podatki o inv. kuponu:
ISIN koda: SI0021401250
Ticker kupona: PSKML
Bloomberg ticker PSMOLIN:SV

Začetek poslovanja podsklada: 21.12.2005

Skrbniška banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Matična številka: 5822629003

Transakcijski račun: SI56 1010 0003 5372 888, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

Stroški

Administrativni stroški: cenik administrativnih stroškov

Upravljavska provizija: 2,25 %

Provizija za skrbniške storitve:
Najvišji znesek provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo hrambe sredstev podsklada, do katere je upravičen skrbnik, znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Najvišji odstotek provizije se lahko zniža z rastjo vsote čiste vrednosti sredstev podskladov Krovnega sklada PSP.

Celotni stroški poslovanja: 2,18 % (Arhiv)

Znižanje in oprostitev plačila vstopnih in izstopnih stroškov:

  • Vstopni stroški se praviloma obračunavajo v višini, navedeni kot najvišji stroški. Znižanje vstopnih stroškov je možno na osnovi navodila vpisnim mestom in na osnovi sklepa uprave družbe za upravljanje. Informacijo o možnosti znižanja vstopne provizije lahko vlagatelj dobi na vpisnih mestih.
  • Uprava družbe za upravljanje si tudi pridržuje pravico, da v določenih obdobjih leta in za določen, omejen čas trajanja vsem vlagateljem, za vse zneske, ki jih vplačajo v tem obdobju, ne zaračuna vstopnih stroškov ali jih zaračuna po nižjih stopnjah od zgoraj navedenih. Družba za upravljanje bo o morebitnem znižanju vstopnih stroškov vlagatelje vnaprej obvestila v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani družbe za upravljanje.

Prehod med podskladi

Prehod med podskladi krovnega sklada:
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50 % od vrednosti investicijskega kupona. Do treh prehodov letno se stroški prehoda ne zaračunajo.

Aktualna poročila in arhiv

Mesečna poročila

Polletna poročila

Letna poročila

Preoblikovanje v vzajemni sklad

Ostali podskladi

PSP Pika

PSP PIKA je mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Živa

PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Optima

PSP OPTIMA je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Podrobnosti